Prof. Andrzej Rakowski 1931–2018

Polska Rada Muzyczna z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Rakowskiego, wybitnego naukowca specjalizującego się
w zakresie akustyki muzycznej, w latach 1981–1987 rektora Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie – uczelni, z którą był związany przez całe swoje zawodowe życie, wykładowcy w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także w wielu ważnych uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Europie, członka Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1996–2007 przewodniczącego Komitetu Akustyki PAN, wychowawcy i przyjaciela kilku generacji studentów, a przede wszystkim wielkiego autorytetu w dziedzinie edukacji muzycznej.

Szczególnie ważnym obszarem działań Profesora przez wiele lat była muzyka jako istotny element powszechnego wykształcenia. W 1981 roku, w historycznym okresie budzenia się społeczeństwa obywatelskiego i wielu ważnych dla kultury inicjatyw, włączył w krąg swych zainteresowań edukację muzyczną. Uznał ją za fundamentalną kwestię kultury muzycznej, na której należy skoncentrować uwagę całego środowiska muzycznego, a zarazem najlepszą inwestycję w przyszłość
nie tylko muzyki, ale i społeczeństwa obywatelskiego. W tej dziedzinie współpracował z Polską Radą Muzyczną od 1983 roku, stając na czele zespołu ekspertów.

Pozostawił nam swoje eksperckie opracowania – w znacznym stopniu wciąż aktualne, oraz pamięć wielkiego serca, rzetelności, energii i wiary w siłę muzyki. Jego spuścizna jest dla nas zobowiązaniem.

Polska Rada Muzyczna

Opinia PRM w sprawie rozporządzenia MKiDN z 18.12.2017

Warszawa, 3 stycznia 2018 r.

 

Pani Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

Wielce Szanowna Pani Minister,

odpowiadając na list z 18 grudnia ubiegłego roku, zapraszający do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, pragnę Panią poinformować, że Polska Rada Muzyczna zebrała na ten temat liczne opinie, płynące z środowiska muzycznego. Najobszerniejsze i najbardziej szczegółowe z nich zostały przekazane również Ministerstwu Kultury.

(…)

Proszę przyjąć wyrazy szacunku

 

 

 

 

Grzegorz Michalski

Prezes Polskiej Rady Muzycznej

 

Pełna treść opinii PRM

 

 

#grajmywszkole

Drodzy Państwo,

Akcja #grajmywszkole, między innymi dzięki Państwa wsparciu, uzyskała pozytywny odzew zarówno w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Udało nam się wspólnie rozpocząć arcyważną dyskusję o wielowymiarowym wpływie wspólnego muzykowania zarówno na rozwój młodego człowieka, jak i społeczeństwa w rozumieniu ogólnym.

Dzięki wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca już w lutym 2018 ma szansę ruszyć pilotaż ogólnopolskiego programu Pracowni Muzycznych „Grajmy w szkole!”. Jego ideą jest otwieranie w placówkach oświatowych specjalnie przystosowanych przestrzeni, w których odbywać się będą pozalekcyjne grupowe zajęcia muzyczne. Co ważne – pracownie zarówno pod względem inwestycji infrastrukturalnej, jak i zajęć nauczycieli-animatorów będą dofinansowane ze środków programu.

Prosimy o zgłaszanie się nauczycieli/animatorów, którzy chcą wziąć udział w pilotażu! Warunkiem jest uzyskanie porozumienia z wybraną przez siebie szkołą oraz chęć prowadzenia pracowni w swojej okolicy. Do pilotażu szukamy propozycji maksymalnie zróżnicowanych, zarówno pod względem stylistyki jak i społecznego zasięgu inicjatywy.

Więcej informacji dotyczących pilotażu znajdziecie Państwo na stronie grajmywszkole.pl pod tym linkiem: Nabór do Pilotażu

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: formularz zgłoszeniowy pilotażu

Na zgłoszenia wszystkich chętnych czekamy do dnia 22 listopada 2017 do godziny 16:00.

Grajmy w szkole!

Wojciech Walczak
Prezes, JM Poland

Sekretarz Polskiej Rady Muzycznej

tel. +48 606 503 880
w.walczak@jmpoland.pl

 

List w sprawie Radiowego Centrum Kultury Ludowej

Warszawa, 15 lipca 2017 r.

Do Rady Nadzorczej
Polskiego Radia S.A.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiej Rady Muzycznej zwracam się do Państwa z usilną prośbą o powstrzymanie decyzji o wyłączeniu Radiowego Centrum Kultury Ludowej
ze struktury Programu II Polskiego Radia. Zmiana ta nie została poprzedzona dyskusją na temat sensu zmian profilu muzycznego programów radia publicznego. Z pewnością namysł nad tą kwestią, poparty analizą preferencji słuchaczy i roli narodowej radiofonii, jest bardzo potrzebny i Polska Rada Muzyczna jest gotowa uczestniczyć w takiej debacie. Tymczasem można sądzić, że głównym powodem podejmowanych prób jest wola odzyskania przez Polskie Radio, a zwłaszcza jego
II Program, niedawnej dominującej pozycji w kształtowaniu kompetencji kulturowych polskiej społeczności, jednak nic nie wskazuje na muzykę ludową,
a szerzej muzykę źródeł, jako przyczynę dzisiejszej słabości.

Wieloletni dorobek RCKL uczynił z niego najważniejszy w skali kraju instrument odnowy polskiej muzyki tradycyjnej, ożywienia środowiska jej wykonawców, propagatorów i odbiorców. Te dobre efekty, m. in. dzięki wysoko ocenianym festiwalom i konkursom, mają bardzo pozytywny wpływ na rozszerzenie oddziaływania sztuki opartej na polskim folklorze muzycznym w całym zachodnim świecie. Trudno oczekiwać, że planowana zmiana usytuowania RCKL w strukturze Polskiego Radia wpłynie na poprawę tego stanu rzeczy, natomiast niesie ze sobą zagrożenie ograniczenia jego aktywności, utrudnienia dostępu do ogólnopolskiej anteny, w efekcie osłabienia jego kulturotwórczej roli.

Środowisko stowarzyszonych w Polskiej Radzie Muzycznej najpoważniejszych polskich organizacji i instytucji muzycznych dysponuje odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem dla rzetelnego przedyskutowania problemów, związanych
z muzyczną ofertą radiofonii publicznej i w każdej chwili może włączyć się do prac nad udoskonaleniem atrakcyjności i skuteczności oferty muzycznej programów Polskiego Radia.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Michalski

 

 

 

Prezes Polskiej Rady Muzycznej

Do wiadomości: Wanda Zwinogrodzka, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej i wybory do nowego Zarządu

25 maja 2017 roku w Sali konferencyjnej NIFC w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej. Reprezentowane były 24 instytucje
i organizacje członkowskie. W sprawozdaniach ustępującego prezesa PRM
prof. Krzysztofa Knittla i dyrektor Fundacji Polskiej Rady Muzycznej Joanny Grotkowskiej, a także w dyskusji Walnego Zgromadzenia podkreślono znaczenie dla promocji muzyki polskiej Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów, która dzięki determinacji PRM po raz pierwszy w swej historii w 2016 roku odbyła się w Polsce
i została zorganizowana wraz z 6. Europejskim Forum Muzyki w NFM we Wrocławiu. Zaprezentowane zostało podsumowanie pionierskich i profesjonalnych badań środowiska muzycznego, prowadzonych w latach 2015–2016 przez grupę specjalistów wyłonionych przez Jeunesses Musicales Poland i kierowanych przez Wojciecha Walczaka. Wspomniana została także akcja świadomościowa #grajmywszkole, wspierana przez PRM i realizowana przez kilka organizacji członkowskich Rady. Wszyscy zgromadzeni zadeklarowali jej wzmocnienie poprzez informacje na stronach internetowych swoich instytucji. Istotnym tematem była także współpraca międzynarodowa PRM, a zwłaszcza udział w pracach nad Agendą Muzyczną – dokumentem programowym przygotowywanym przez Europejską Radę Muzyczną z intencją przedstawienia Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Nowym prezesem Polskiej Rady Muzycznej został Grzegorz Michalski. Wybrano także członków nowego Zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:

Artur Szklener, wiceprezes
Wojciech Walczak, sekretarz
Daniel Cichy
Krzysztof Knittel
Adam Świtała
Joanna Wnuk-Nazarowa

W swojej krótkiej mowie na zakończenie Walnego Zebrania PRM prezes Grzegorz Michalski zaapelował do wszystkich członków – a zwłaszcza tych najsilniejszych – aby nasze cele były celami wspólnymi!

Lista instytucji członkowskich reprezentowanych na Walnym Zebraniu PRM, 2017

Sprawozdanie z działań PRM w kadencji 2015-2017

Pierwszym zadaniem nowego Zarządu stało się sformułowanie wystąpienia do wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandy Zwinogrodzkiej.

7. Europejskie Forum Muzyki

Europejskie Forum Muzyki, w tym roku organizowane jest pod hasłem Music and Cultural Diplomacy: Linking Continents – Bridging Cultures. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to w jaki sposób inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane są w dziedzinie „muzycznej i kulturalnej dyplomacji”, jak muzyka może budować mosty i być narzędziem pokoju i społecznej spójności. [więcej]

 

Wyniki badań środowiska muzycznego na III Konwencji Muzyki Polskiej

Wojciech Walczak, prezes Stowarzyszenia Jeunesses Musicales Poland i Sekretarz Zarządu PRM przedstawił wyniki badań środowiska muzycznego na III Konwencji Muzyki Polskiej.

W latach 2015–2016 Polska Rada Muzyczna realizowała projekt badawczy „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego”. Badanie współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Jego głównym celem była próba ukazania dynamiki i zróżnicowania ścieżek kariery muzyków w Polsce, a także wskazanie czynników na nie wpływających, uchwycenie wewnętrznej struktury grupy zawodów muzycznych oraz prześledzenie sytuacji socjalnej osób je wykonujących.

Raport z badań – Dynamiki Karier Muzyków 2015-2016.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

List w sprawie mediów publicznych

Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Wiceprezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Zarządu Polskiej Rady Muzycznej powodowanego troską o polskie media publiczne zwracam się do Pana z apelem o interwencję mającą na celu przywrócenie zasad przyzwoitości w traktowaniu dziennikarzy Polskiego Radia i powstrzymanie procesu niszczenia zespołu twórców Programu Drugiego, realizującego od lat zaszczytną misję udostępniania polskim odbiorcom treści kulturalnych.

Bezprzykładne działania Zarządu Polskiego Radia, polegające na usuwaniu dziennikarzy aktywnych w pracy związków zawodowych, wprowadzają kryteria
i mechanizmy znane już tylko nestorom dziennikarstwa i wywołujące jak najgorsze skojarzenia.

Polska Rada Muzyczna oczekuje przywrócenia do pracy redaktora Marcina Majchrowskiego, wybitnego popularyzatora muzyki, dziennikarza o imponującym dorobku, od ponad dwudziestu lat wykonującego z najlepszym skutkiem swoje obowiązki i powstrzymania groźnych procesów – działań krzywdzących wartościowych ludzi i podkopujących fundament powszechnej edukacji kulturalnej.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Krzysztof Knittel
Przewodniczący Polskiej Rady Muzycznej
Członek Zarządu Europejskiej Rady Muzycznej

 

Do wiadomości:
Rady Mediów Narodowych, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
Rady Programowej Polskiego Radia, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Profesor Michał Bristiger (1921-2016)

16 grudnia 2016 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat Michał Bristiger, profesor muzykologii, uczony o imponująco rozległych zainteresowaniach, wielki erudyta, wychowawca kilku pokoleń polskich muzykologów. Był wybitnym znawcą włoskiej kultury muzycznej. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań była estetyka, teoria i praktyka muzyczna od Średniowiecza do współczesności, z naciskiem
na kulturę XVII i XVIII wieku. Stworzył oryginalną koncepcję związków muzyki
ze słowem. Uprzywilejowanym przedmiotem jego badań i inicjatyw artystycznych była muzyka polska, zwłaszcza twórczość Fryderyka Chopina i Witolda Lutosławskiego. W ostatnich latach w centrum jego uwagi pozostawała rola krytyki
i jakość polskiego życia muzycznego.

Jako humanista o rozległej wiedzy, ugruntowanych kontaktach międzynarodowych, przy tym człowiek o wielkim doświadczeniu życiowym, wyjątkowej skromności
i okazywanej niezmiennie gotowości wspierania utalentowanej młodzieży, skupił wokół siebie liczną grupę wychowanków – uczestników domowego seminarium naukowego. Pasjonat, głęboko przekonany o wartości i znaczeniu sztuki w życiu społecznym, inicjował liczne działania artystyczne, formował grupy dyskusyjne, animował wydarzenia naukowe, inicjował i prowadził projekty wydawnicze
o podstawowym znaczeniu dla rozwoju polskiej myśli humanistycznej. Dzięki pryncypialnej postawie, ale też osobistemu urokowi, stał się powszechnie akceptowanym autorytetem. Jego wkład w polskie życie intelektualne będzie
z pewnością procentował przez długie lata.

Grzegorz Michalski